این جزوات بصورت دست نویس البته خوش خط و خوانا و با کیفیت کپی خوب ارائه می گردد.

لیست جزوات :

 

کد جزوه

نام جزوه

نام استاد

توضیحات

تعداد صفحه

قیمت

101

طرحی الگوریتم

دکتر سیدجوادی

جزوه کلاس آمادگی ارشد

250

۱۰۰۰۰

102

طرحی الگوریتم

دکتر قلی زاده

جزوه کلاس آمادگی ارشد+Voice

80

۵۰۰۰

103

طرحی الگوریتم

دکتر ابراهیمی مقدم

جزوه کلاس آمادگی ارشد

100

۴۵۰۰

104

ساختمان داده ها

دکتر ابراهیمی مقدم

جزوه کلاس آمادگی ارشد+Voice

250

۱۰۰۰۰

105

پایگاه داده ها

جزوه کلاسی دانشگاه  تهران

جزوه کلاسی دانشگاه  تهران

180

۷۰۰۰

106

پایگاه داده ها

دکتر ابراهیمی مقدم

جزوه کلاس آمادگی ارشد+Voice

160

۷۰۰۰

107

پایگاه داده ها

دکتر رانکوهی

جزوه کلاس آمادگی ارشد+Voice

140

۷۰۰۰

108

سیستم عامل

دکتر حقیقت

جزوه کلاس آمادگی ارشد+Voice

110

۶۰۰۰

109

سیستم عامل

دکتر عابد سلیمی

جزوه کلاس آمادگی ارشد+Voice

85

۶۰۰۰

110

سیستم عامل

دکتر پدرام

جزوه کلاسی امیرکبیر

80

۵۰۰۰

111

مدیریت

دکتر آقایی

جزوه کلاس آمادگی ارشد

130

۵۵۰۰

112

نرم افزار2

جزوه کلاسی امیرکبیر

 

80

۵۰۰۰

113

شبکه های کامپیوتری

جزوه کلاسی امیرکبیر

مخصوص کنکور دولتی- استادش جزء طراحان سوال است

320

۱۶۰۰۰

114

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  |